MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

(A”Szerződés”), amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről Reaktivál Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 11., Cg.: 09-09-006816, MNB engedély száma: 168/1999, képviseletében Lebedi Zsolt), mint biztosítási alkusz (továbbiakban az „Alkusz”), másrészről…………………………………………………………………………………………………………………………………………. mint megbízó (továbbiakban a Megbízó vagy Ügyfél) között. Az Alkusz és a Megbízó továbbiakban egyenként a „Fél”, együttesen a „Felek”.

 

1. A Megbízás tárgya

A Megbízó megbízza, és meghatalmazza az Alkuszt, hogy helyette és nevében a jelen Szerződésben foglaltakkal összhangban   biztosítási ügyben, mint független biztosításközvetítő (Alkusz) eljárjon.  (a „Megbízás”)

A megbízás kiterjed különösen:

1.1.  a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a biztosítótársaságoktól a Megbízó részére díjajánlatok beszerzésére

1.2.  a Megbízó által kiválasztott biztosítási ajánlat alapján a biztosítási szerződés biztosítóhoz történő közvetítésére

1.3.  a Megbízó nevében biztosítási szerződés megkötésére, továbbá az ahhoz kapcsolódó biztosítási ügyek a jelen Szerződés 5. pontjában foglaltakkal összhangban történő teljes körű ellátására

1.4.  a Megbízó biztosítási szerződéseinek ápolására és karbantartására

 

2.     A jelen Megbízásba alapján az Alkusz a Megbízó érdekét képviselve jár el, és tesz a fenti ügyekben – a Megbízóval egyeztetett kérdésekben – nyilatkozatot.

 

3.     A Megbízó a fenti tevékenység ellátásához szükséges és birtokában lévő adatokat az Alkusz tudomására hozza, és azok helyességéért helytáll.

 

4. Az Alkusz a Megbízónak a jelen Szerződésben foglalt Megbízás ellátásának ellenértékeként, a jelen Szerződésben foglalt Szolgáltatásokért költséget, díjat nem számol fel.

 

5. Az Alkusz feladatai

Az Alkusz a Megbízó nevében és képviseletében a jelen Szerződésben foglalt megbízás keretein belül eljárva jogosult

5.1.  a biztosítótársaságok ajánlatait a Megbízónak teljes körűen bemutatni

5.2.  a biztosítótársaságok ajánlatait és biztosítási termékeit a biztosítótársaságok üzleti stratégiája, szakmai, kárrendezési és adminisztratív felkészültsége, valamint díjajánlata és biztosítási feltételeinek versenyképessége alapján a Megbízó részére megfelelő és elégséges módon elemezni

5.3.  az objektív biztosításszakmai szempontok mentén lefolytatott piacelemzés alapján javaslatot tenni a Megbízó igényei alapján legalkalmasabbnak ítélt biztosítói ajánlat kiválasztására

5.4.  az adott biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatot tenni, mely jognyilatkozat tartalmának a Megbízó által tett nyilatkozat tartalmával megegyezőnek kell lennie

5.5.  közreműködni a kiválasztott biztosítótársaság és a Megbízó között létrejövő biztosítási szerződés megkötésében

5.6.  amennyiben a jelen Szerződés alapján az Alkusz által megkötött biztosítási szerződés helyett a Megbízó másik biztosító társaság biztosítására vonatkozóan kíván szerződést kötni (Biztosítóváltás), úgy az Alkusz jogosult a fennálló szerződést annak évfordulójára tekintettel felmondani, és az újabb biztosítási szerződést megkötni

5.7.  a Felek erre irányuló kifejezett megállapodása és a Megbízó kockázatait elvállaló biztosító(k) kifejezett hozzájárulása alapján biztosítási díjakat beszedni, és azokat a biztosító(k)hoz továbbítani.

5.8.  Alkusz köteles a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban Bit.) 378.§-ában meghatározott tájékoztatást – az ott szereplő tartalmi elemekkel – Megbízó részére igazolható módon átadni a megbízási szerződés megkötése előtt (amennyiben arra korábban nem került sor).

5.9. a Megbízó jelen megbízási szerződés aláírásával hozzájárul, illetőleg meghatalmazza a Megbízottat, hogy a biztosítótársaság előtt biztosításával kapcsolatosan bármilyen ügyben eljárjon, helyette és nevében jognyilatkozatot tegyen, helyette a biztosítási ajánlatot aláírja, valamint az esetleges kárügyben helyette és nevében eljárjon.

 

6. A Megbízó kötelezettségei

A Megbízó vállalja, hogy jelen Szerződésben foglaltak eredményes ellátása érdekében mindenkor az Alkusz rendelkezésére bocsátja az Alkusz által igényelt adatokat, információkat, dokumentumokat, továbbá, hogy a Megbízás Alkusz általi teljesítése érdekében együttműködik az Alkusszal. Megbízó nyilatkozik, hogy amennyiben a kockázatviselés kezdetétől számított 25 napon belül semmilyen értesítést, dokumentumot nem kap a biztosító társaságtól, köteles arról írásban tájékoztatni a Megbízottat. Amennyiben ezt elmulasztja, minden következményért a Megbízót terheli a felelősség!

 

7. Az Alkusz kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglalt tevékenységek ellátásához szükséges megfelelő hatósági (felügyeleti) engedéllyel és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

8. Felek megállapodnak, hogy a Megbízó által tett valótlan vagy téves nyilatkozatból, vagy a szükséges dokumentumok hiánypótlásának elmulasztásából eredő károkért az Alkusz nem vállal felelősséget.

 

9. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés alapján tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelik, gondoskodnak arról, hogy az harmadik személyek tudomására ne jusson. Ezen kötelezettség időbeli korlátozás nélküli kötelezettséget ró a Felekre.

 

10. Adatvédelem

Alkusz tájékoztatja a Megbízót, hogy jelen megbízás teljesítésével tudomására jutott biztosítási titkot a Bit. 379.§ (1) bekezdése alapján, az ott meghatározott esetekben jogosult kezelni.

A Megbízó jelen Megbízás aláírásával, vagy annak szkennelt és e-mailben történő továbbításával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Alkusz az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet („továbbiakban: GDPR”) előírásainak betartásával, teljes körűen kezelje. információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartásával teljes körűen kezelje.

Az Alkusz a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Alkusz kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az alkusz ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A adatkezelés határozatlan ideig tart azzal, hogy ha a biztosítási szerződés nem jön létre, úgy az Alkusz az adatkezelésre nem jogosult, és a rendelkezésére bocsátott adatokat köteles megsemmisíteni.

A Megbízó az Alkusz Adatvédelmi nyilatkozatát elolvasta, és az adatvédelemhez szükséges tájékoztatását jelen Megbízás aláírásával tudomásul veszi.

 

11. Panaszkezelés

Fogyasztói panasz esetén a Megbízó telefonon, e-mailben vagy postai úton, valamint az Alkusz www.reaktival.hu honlapon tájékozódhat. Telefonszám: 0620/9815-846, e-mail: lebedi@reaktival.hu, levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 11.

Amennyiben Alkusz cégünk panaszkezelésével nem elégedett, az alábbi szervekhez fordulhat.

A fogyasztónak minősülő ügyfél:

·          fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777; telefon: 06-80/203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

·          a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 172.; telefon: 06-80/203-776; e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; ügyfélkapun keresztül)

·          vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt kezdeményezhet eljárást.

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél az előbb meghatározott bírósághoz fordulhat.

 

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba.

12.2. A Megbízó felhatalmazza az Alkuszt, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltakkal összhangban rögzítse adatait az automatikus hírlevél szolgálatra, és részére az Alkusz és érdekeltségi körébe tartozó harmadik személy, biztosítási, pénzügyi, adózási, befektetési, reklám, adományi és egyéb szolgáltatást közvetítsen postán, e-mailben, sms-ben, körlevélben. A Megbízó e-mail-en, faxon, levélben bármikor leiratkozhat a szolgáltatásról.

12.3.Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kikötik azzal, hogy jelen Szerződést bármelyi Fél jogosult indoklás nélkül 90 (Kilencven) napos felmondási idővel, vagy évfordulóra írásban felmondani.

12.4. A Felek minden, a jelen Szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát békés úton, tárgyalás útján próbálnak meg rendezni. A Felek megállapodnak, hogy bármely, a jelen szerződést érintő, vagy abból eredő olyan jogvitát, amelyet nem tudnak 30 (Harminc) napon belül tárgyalás útján békésen rendezni, bíróság elé visznek az általános illetékességi szabályoknak megfelelően.

12.5.Bármely, a jelen szerződésben nem rendezett kérdésre a magyar jogszabályok, így különösen a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

12.6. A jelen szerződés nem módosítható, egészíthető ki, vagy szüntethető meg szóban, és a jelen Szerződésben foglalt bármely rendelkezés nem tekinthető lemondottnak vagy módosítottnak, kivéve azon Fél kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján, akivel szemben az adott lemondást vagy módosítást érvényesíteni kívánják.

12.7. Jelen szerződést a Felek 2 (kettő) eredeti példányban írják alá.

 

Az ajánlatot készítette:

 

Lebedi Zsolt

MNB nyilvántartási száma: 105012772443

 

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

Hajdúszoboszló, 2018.   .     hó    napján

 

 

 

 

 

Reaktivál Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.

képv. Lebedi Zsolt ügyvezető

Megbízott

Megbízó